Over Blik

Het team

Dani­ël is alge­meen direc­teur van Blik. Hij maakt voor u een offer­te op maat en legt in een per­soon­lijk gesprek uit­ge­breid uit wat u mag ver­wach­ten van de Blik technologie.

Dani­ël Hei­mans, MSc

CEO / Sales

Rem­brand ont­wik­kelt onder meer embed­ded tech­no­lo­gie en zorgt ervoor dat Blik tech­no­lo­gisch hoog­waar­di­ge en inno­va­tie­ve pro­duc­ten op de markt zet. Hij zorgt ervoor dat alles, van sen­sor tot het infor­ma­tie­sys­teem bij de klant, naad­loos op elkaar aansluit.

Rem­brand van Lak­wijk, MSc

CTO

Bram heeft veel erva­ring in finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning en regelt het finan­ci­eel mana­ge­ment. Bram helpt u graag met alle vra­gen over fac­tu­ren en betalingen.

Bram Vel­thuis

Finan­ci­ën

Fre­ark zet zich in voor Bliks onder­zoek naar oplos­sin­gen voor water­ma­na­ge­ment. Door een focus op con­stan­te ont­wik­ke­ling en onder­zoek draagt hij bij aan Neder­land­se inno­va­tie in water­ma­na­ge­ment en de pro­duc­ten van Blik.

Fre­ark van der Berg, MSc

Research & Development

Amy is een erva­ren soft­wa­re­ont­wik­ke­laar die gespe­ci­a­li­seerd is in het cre­ë­ren van soft­wa­re-oplos­sin­gen die klan­ten hel­pen om inzicht te krij­gen in hun gege­vens. Haar exper­ti­se ligt in het ont­wik­ke­len van gebruiks­vrien­de­lij­ke soft­wa­re die com­plexe gege­vens inzich­te­lijk maakt en helpt bij het nemen van beslis­sin­gen op basis van deze gegevens.

Amy Davis-Schol­tens

Front-end