Projecten

Blik sen­sing in de praktijk

Blik Sensing werkT met veel partijen samen

Grondwater­meetnet gemeente Utrecht

Vol­le­dig duur­zaam en ont­zorgd, via Euro­pe­se Aan­be­ste­ding gegund

Voor de Gemeen­te Utrecht zijn 208 peil­bui­zen voor­zien van tele­me­trie. Vol­le­di­ge ont­zor­ging, beheer en onder­houd van het grond­wa­ter-meet­net. Dit pro­ject wordt duur­zaam uit­ge­voerd, bij het onder­houd van het grond­wa­ter-meet­net wordt kli­maat­neu­traal gewerkt door gebruik te maken van elek­tri­sche voer­tui­gen of zelfs de fiets! Het veld­werk wordt ver­zorgd door een onder­aan­ne­mer. Er is een inte­gra­tie gere­a­li­seerd met Lizard, het water-infor­ma­tie­sys­teem waar­in de gemeen­te Utrecht de data com­bi­neert met ande­re water-gere­la­teer­de data uit de gemeen­te zoals over­stor­ten, en riolering.

Monitoring gemeente Dordrecht

Moge­lij­ke scha­de aan fun­de­rin­gen van wonin­gen op palen voorkomen

Voor de gemeen­te Dord­recht is Blik al sinds 2016 bezig in de wijk Land van Valk om de grond­wa­ter­stan­den te moni­to­renEr zijn al meer­de­re maat­re­ge­len in de wijk geno­men om de hui­zen goed te bescher­men. Met behulp van onze data weten de bewo­ners of hun fun­de­rin­gen risi­co lopen op scha­de. Mede daar­door heb­ben bewo­ners naast de gemeen­te ook een heus eigen extra infil­tra­tie­sys­teem aan­ge­bracht om hun fun­de­rin­gen te bescher­men tegen een lage grond­wa­ter­stand. Inmid­dels moni­tort Blik nu de grond­wa­ter­stan­den in de mees­te wij­ken van de stad.

Grondwatermeetnet gemeente Gouda

Ver­zak­king voorkomen

Gou­da heeft gro­te uit­da­gin­gen met bodem­ver­zak­king. Omvang 97 peil­bui­zen voor 5 jaar. Voor de gemeen­te wor­den gea­van­ceer­de, hydro­lo­gi­sche ana­ly­ses ver­zorgt door een extern hydro­lo­gisch bureau. Onze data wordt in hun por­tal ont­slo­ten via een API.

Monitorings­project grond­water­standen Bodegraven

Een kort­lo­pend pro­ject van 5 maan­den voor het moni­to­ren van de grond­wa­ter­stand, omvang 4 stuks.

Grondwatermeetnet gemeente Krimpenerwaard

Voor de gemeen­te Krim­pe­ner­waard heb­ben we in 2020 een grond­wa­ter­meet­net via een Euro­pees Aan­be­ste­dingstra­ject gere­a­li­seerd. In totaal zijn er 115 nieu­we meet­pun­ten gere­a­li­seerd waar­bij het vol­le­di­ge pro­ject­ma­na­ge­ment door Blik is geor­ga­ni­seerd. Voor de gemeen­te bete­ken­de dit vol­le­di­ge ont­zor­ging. Hier­voor wordt ook regel­ma­tig onder­houd uit­ge­voerd en wordt de cor­rec­te wer­king van het meet­net vol­con­ti­nu gemo­ni­t­ord en her­steld bij even­tu­e­le storingen.

De uit­da­ging in dit pro­ject is dat de gemeen­te Krim­pe­ner­waard een zeer laag­ge­le­gen pol­der­ge­meen­te is. Dit zorgt voor hoge grond­wa­ter­stan­den. Geluk­kig kan de appa­ra­tuur hier uit­ste­kend tegen, ook als de straat­pot­ten tij­de­lijk hele­maal vol komen te staan.

De meet­pun­ten zijn gere­a­li­seerd in zowel straat­pot­ten als schut­ko­kers. Rea­li­sa­tie, het peri­o­die­ke veld­werk als­ook uit­brei­din­gen wor­den gedaan door een extern veldwerkbureau.

Het pro­ject is vast­ge­legd voor 5 jaar, inclu­sief uit­brei­din­gen en project-peilbuizen.

In dit pro­ject is ook een publiek por­tal gere­a­li­seerd. Hier­door heb­ben de bur­gers van de gemeen­te direct inzicht in de water­stan­den. Dit zorgt ervoor dat de dienst­ver­le­ning van de gemeen­te ver­be­terd is door ont­slui­ting van de data voor haar inwo­ners en dat de gemeen­te ook kan refe­re­ren naar publiek toe­gan­ke­lij­ke real-time data als er bij­voor­beeld een klacht bin­nen­komt over een nat­te kel­der of een wegverzakking.

Door­dat de gemeen­te nu deze data­reek­sen beschik­baar heeft kan er ook gestuurd wor­den op beter onder­houd van de publie­ke ruim­te, bij­voor­beeld van wegen. Met behulp van de ver­za­mel­de data kan de gemeen­te inven­ta­ri­se­ren of de water­stan­den niet te hoog zijn voor de wegen met zwaar ver­keer. Voch­ti­ge grond zorgt voor ver­min­der­de draag­kracht en dat kan lei­den tot spoor­vor­ming. De bud­get­te­ring kan hier­op aan­ge­past wor­den wat tot voor­spel­baar­de­re onder­houds­kos­ten leidt.

Met behulp van het wijd­ver­sprei­de meet­net in alle dorps­ker­nen van de gemeen­te kan er heel gericht geke­ken wor­den naar de risico’s voor wonin­gen. Voor­al bij oude­re wonin­gen die op hou­ten palen zijn gebouwd is er een risi­co op paal­rot in de fun­de­rin­gen als het grond­wa­ter­peil niet goed is. Door onze auto­ma­ti­sche noti­fi­ca­ties kan dit direct gesig­na­leerd wor­den: de gemeen­te stelt per meet­punt in wat de accep­ta­be­le band­breed­te is en krijgt een sig­naal als het te laag of (te lang) te hoog wordt.

Dit zorgt voor beter inzicht in effec­ti­vi­teit van maat­re­ge­len en daar­mee op beheers­baar­de­re kos­ten. Door tij­di­ge sig­na­le­ring kan men ade­qua­te maat­re­ge­len nemen zoals drai­na­ge, infil­tra­tie­sys­te­men toe­pas­sen of een lek riool repareren.

Grondwatermeetnet gemeente Sliedrecht

In 2023 zijn voor de gemeen­te Sliedrecht 19 peil­bui­zen geplaatst. Blik heeft het vol­le­di­ge meet­net gere­a­li­seerd en ver­zorgt het beheer en onder­houd in een lang­ja­rig contract. 

wat er in Nederland

Grondwater­meetnet gemeente Dronten & gemeente Noordoostpolder

Het vol­le­dig ont­zor­gen van de twee gemeen­ten grond­wa­ter-meet­net in een geza­men­lijk pro­ject. Vor­na­me­lijk fre­a­ti­sche maar ook een paar die­pe peil­bui­zen in het twee­de water­voe­ren­de pak­ket (10m). Tota­le omvang 95 peil­bui­zen voor 5 jaar, rea­li­sa­tie eind maart 2021.

Monitorings­project grondwater­standen in Hardenberg

Voor dit pro­ject zijn vier peil­bui­zen geplaatst door een extern veld­werk­bu­reau, in opdracht van een groot inge­ni­eurs­bu­reau. Het veld­werk­bu­reau heeft de peil­bui­zen geplaatst als­ook de appa­ra­tuur van Blik Sensing.

Monitorings­project grond­water­standen Dinxperlo

In deze gemeen­te zijn twee moni­to­rings­peil­bui­zen om een natuur­zwem­plas heen geplaatst. Dank­zij LoRa geen con­nec­ti­vi­teit pro­bleem gezien de geo­gra­fi­sche lig­ging: LoRa heeft geen last van roaming!

Deze opdracht heb­ben wij uit­ge­voerd via een extern veld­werk­bu­reau die de plaat­sing van de peil­bui­zen en de appa­ra­tuur heeft verzorgd.

Agrarisch Monitorings­project grond­water­standen Friesland

Water­dich­te straatpotten

Deze opdracht voe­ren we uit samen met een hydro­lo­gisch bureau. Een gro­te uit­da­ging hier is dat de straat­pot bij­na altijd onder water staat. De vol­le­di­ge water­dich­te oplos­sin­gen van Blik Sen­sing zijn hier dan ook toegepast.

Monitorings­project grond­water­standen Bunschoten-Spakenburg

Er zijn vier peil­bui­zen gere­a­li­seerd door een extern veld­werk­bu­reau in opdracht van een mili­eu­tech­nisch bedrijf.

Loop­tijd: 8 maanden.

Voorbereiding op nieuw­bouw Odijk

Dit pro­ject is een samen­wer­king met een extern veld­werk­bu­reau. Er zijn 9 peil­bui­zen op ver­schil­len­de plaat­sen in akkers geplaatst in Odijk ter voor­be­rei­ding op nieuw­bouw. De opdracht is uit­ge­voerd voor een groot inge­ni­eurs­bu­reau dat niet alleen via ons por­tal maar ook via de API-toe­gang heeft tot de data. Een gro­te uit­da­ging in Odijk is dat er ook straat­pot­ten in wei­lan­den gebruikt wor­den, die een flink deel van de zomer nat zijn. Op het moment van schrij­ven staat een van de straat­pot­ten al meer dan een maand onder water en wordt er nog steeds gemeten!

Loop­tijd: 4 jaar

Monitorings­project grond­water­standen Scherpenzeel

Ope­ra­ti­o­ne­le lea­se in vier peil­bui­zen voor twaalf maan­den voor een extern adviesbureau.

Monitorings­project grond­water­standen Arnhem met diepere peilbuizen

In samen­wer­king met een extern veld­werk­bu­reau zijn er die­pe­re peil­bui­zen tot 7 meter gere­a­li­seerd. De tota­le omvang van dit pro­ject omvat 8 bui­zen. Deze opdracht is uit­ge­voerd voor een groot ingenieursbedrijf.

Loop­tijd: 4 jaar.

Spaarwater Flevoland

In het Spaar­wa­ter-Fle­vo­land-pro­ject is de effec­ti­vi­teit van peil-gestuur­de drai­na­ge bij land­bouw op open grond onder­zocht. Het doel van het pro­ject was om het veen nat­ter te hou­den en daar­door vee­noxi­da­tie en bodem­da­ling te voorkomen.

Door in raai­en tus­sen twee drains peil­bui­zen te plaat­sen en over een ter­mijn van meer­de­re jaren de grond­wa­ter­stan­den te meten wordt het effect van de drains onder­zocht. Het pro­ject vond plaats op twee loca­ties in Fle­vo­land: in Nage­le en in Zeewolde.

De drains komen samen in een regel­put, waar het peil gestuurd wordt met behulp van een pomp. Bij zon­nig weer werd er water in de drains gepompt om zo water te bespa­ren dat anders gesproeid had moe­ten wor­den. Om de effec­ti­vi­teit van de ver­schil­len­de soor­ten drains te meten wor­den ze aan­ge­slo­ten op een flow­me­ter die meet hoe­veel water er in en uit de drains is gestroomd. De flow en het peil van het water in de drains wor­den in een meet­put gemeten.

In de akkers zijn in totaal 38 peil­bui­zen uit­ge­rust met sen­so­ren die elk uur het grond­wa­ter­peil door­stu­ren naar de ser­vers van Blik Water. Ver­der zijn er 12 spe­ci­a­le nodes geplaatst die naast het peil in de meet­put­ten ook de stand van de flow­me­ters opne­men en door­stu­ren. Hier­door heeft de opdracht­ge­ver inzicht in het vol­le­di­ge sys­teem. In totaal 50 systemen.

Dit pro­ject heeft van 2016 tot 2019 gelo­pen in opdracht van een hydro­lo­gisch bureau. De eind­op­dracht­ge­ver was de pro­vin­cie Fle­vo­land samen met het water­schap Zuiderzeeland.