Vacatures

Blik is aan het groeien

Vacatures

 

 

Wij zijn momen­teel niet actief opzoek.

Denk je in Blik toch een goeie match gevon­den te heb­ben? Dan horen we graag van je!

Wie weet of we in de toe­komst wat voor elkaar kun­nen betekenen.

Neem con­tact met ons op via info@blik-sensing.nl of bel Dani­ël op 085 - 301 6789

Over Blik

Wij zijn een inno­va­tief bedrijf dat elek­tro­ni­ca en soft­wa­re ont­wik­kelt om grond­wa­ter­stan­den te moni­to­ren. Naast het ont­wik­ke­len, zet­ten we de pro­duc­ten ook in om betrouw­ba­re data te ver­za­me­len voor onze klan­ten, wel­ke vari­ë­ren van gemeen­ten, inge­ni­eurs­bu­reaus tot veldwerkbureaus.

Onze mis­sie is om de wereld, te begin­nen met Neder­land, te hel­pen bur­gers te bescher­men en daar­naast voed­sel­pro­duc­tie moge­lijk en effec­tief te hou­den in tij­den van kli­maat­ver­an­de­ring door mid­del van actief water­ma­na­ge­ment. Wij heb­ben als doel­stel­ling om eind 2030 voor 100 mil­joen men­sen duur­zaam water­be­heer moge­lijk te maken.