Betrouwbare, betaalbare telemetrie van Nederlandse bodem

Grondwater: Wij zitten erop

Blik meet grond­wa­ter­stan­den. Ons doel is om u te ont­zor­gen bij het beme­ten en het beheer van uw grond­wa­ter­meet­net, onge­acht de groot­te. Wij kun­nen dus de aan­leg, instal­la­tie en onder­houd van uw meet­net vol­le­dig voor u ver­zor­gen. Als u uw meet­net lie­ver zelf beheert en alleen metin­gen bij ons afneemt, kunt u onze appa­ra­tuur ook direct kopen of leasen.

Betrouwbare grondwater-telemetrie

Met een grond­wa­ter-meet­net en tele­me­trie van Blik heeft u real-time en his­to­risch inzicht in grondwaterstanden.

Software voor grondwater-monitoring

Geïn­te­greerd met ande­re essen­ti­ë­le data zoals KNMI-gege­vens om altijd de juis­te infor­ma­tie paraat te hebben.

Projectmanagement bij grondwatermeetnetten

Vol­le­dig ver­zor­ging van vol­le­di­ge meet­net­ten, inclu­sief het even­tu­eel rea­li­se­ren van de beno­dig­de peilbuizen.

Totale ontzorging van uw grondwater-meetnet

Blik levert data-garan­tie op de ope­ra­tie van uw meet­net. De appa­ra­tuur wordt con­ti­nu gemo­ni­t­ord op juist func­ti­o­ne­ren met direc­te actie bij uitval.

Grondwater-meetnet inrichten en onderhouden

Duur­zaam en com­pact ont­wor­pen: de appa­ra­tuur past in elke straat­pot en heeft een levens­duur van meer dan 10 jaar.

Grondwater-data voor hydrologische analyses

De ver­za­mel­de data is beschik­baar via het Blik Dash­board. De data kan wor­den geëx­por­teerd naar ande­re sys­te­men via REST-API.

gegarandeerd aanwezige en gevalideerde real-time data

Met gega­ran­deerd aan­we­zi­ge en geva­li­deer­de real-time data in de cloud en inte­gra­ties met ande­re sys­te­men voor een vol­le­dig over­zicht, zodat u nooit voor ver­ras­sin­gen komt te staan en u altijd beschikt over een vol­le­di­ge mee­treeks. Met een data­g­a­ran­tie tot wel 99%! Uw data wordt altijd vei­lig beheerd in Neder­land. De kwa­li­teit, duur­zaam­heid en data­vei­lig­heid bor­gen we door onze pro­ces­sen vol­gens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001 in te rich­ten en te toetsen.

Blik-SENSING nodes
ISO 9001 Gecertificeerd door DNV
ISO 14001 Gecertificeerd door DNV
ISO/IEC 27001 Gecertificeerd door DNV

Onze klanten

We zijn een toon­aan­ge­ven­de par­tij op de markt van grond­wa­ter-tele­me­trie. Onze hard­wa­re en cloud­dien­sten zijn vol­le­dig in eigen beheer ont­wik­keld en daar­door per­fect op elkaar afge­stemd. Door­dat alles in-hou­se ont­wik­keld wordt kun­nen we pre­cies leve­ren wat u nodig heeft. Onze klan­ten heb­ben dat inmid­dels ook al ontdekt.

Provincies

Gemeentes

Waterschappen

Ingenieurs- en adviesbureaus

Drinkwaterbedrijven

Portfolio

In het Spaar­wa­ter Fle­vo­land-pro­ject is de effec­ti­vi­teit van peil-gestuur­de drai­na­ge bij land­bouw op open grond onder­zocht. Het doel van het pro­ject was om het veen nat­ter te hou­den en daar­door vee­noxi­da­tie en bodem­da­ling te voorkomen.

Spaar­wa­ter Flevoland

In Dord­recht wordt op een aan­tal loca­ties de grond­wa­ter­stand geme­ten. Met behulp van onze data weten de bewo­ners of hun fun­de­rin­gen risi­co lopen op scha­de. Inmid­dels moni­tort Blik nu de grond­wa­ter­stan­den in de mees­te wij­ken van de stad.

Gemeen­te Dordrecht

Voor de gemeen­te Krim­pe­ner­waard heb­ben we in 2020 een grond­wa­ter-meet­net via een Euro­pees aan­be­ste­dingstra­ject gere­a­li­seerd. Er zijn 115 meet­pun­ten gere­a­li­seerd waar­bij het vol­le­di­ge pro­ject­ma­na­ge­ment van beheer en onder­houd voor mini­maal 5 jaar door Blik is georganiseerd.

Gemeen­te Krimpenerwaard

Moni­to­rings­pro­ject grond­wa­ter­stan­den in Arn­hem met die­pe­re peil­bui­zen. In samen­wer­king met het veld­werk­bu­reau zijn er die­pe­re peil­bui­zen tot 7m gere­a­li­seerd. In dit pro­ject is voor­al de rela­tie tus­sen het niveau van de Rijn en de effec­ten op de grond­wa­ter­stan­den relevant.

Arn­hem