Producten en diensten

Onder­houds­ar­me grondwater-telemetrie

Betrouwbare, Betaalbare telemetrie

We bie­den meer­de­re oplos­sin­gen voor grond­wa­ter­mo­ni­to­ring. De appa­ra­tuur kan zowel gekocht als via ope­ra­ti­o­ne­le lea­se afge­no­men wor­den. De grond­wa­ter­stand wordt geme­ten met behulp van een druk­op­ne­mer, en draad­loos real-time door­ge­stuurd naar ons dash­board. Daar wor­den alle metin­gen bevei­ligd voor u bewaard om een­vou­dig te kun­nen inzien, ver­ge­lij­ken en exporteren.

LEASE

Van­af20,-*/mnd

Voor als u zelf uw meet­net in beheer wilt hou­den, maar zon­der de gro­te inves­te­ring in appa­ra­tuur voor­af. U lea­set de appa­ra­tuur van Blik. De prijs is afhan­ke­lijk van aan­tal­len en contractduur.

In de lea­se­prijs is inbegrepen:

 • Tele­me­tri­sche meetapparatuur
 • Ver­bin­ding via LoRa­WAN van KPN
 • Dash­board met bevei­lig­de opslag van metingen

Opti­o­neel:

Dit abon­ne­ment is exclu­sief instal­la­tie en ver­wij­de­ren van de appa­ra­tuur. Uiter­aard kun­nen we hier ook een offer­te voor aanbieden.

* prijs afhan­ke­lijk van pro­jec­tom­vang en ‑duur. Vraag een offer­te op maat aan!

Koop

699,-+ €4,99/mnd

Voor als u graag zelf de tota­le con­tro­le houdt over uw meet­net. U koopt de appa­ra­tuur van ons, en uw maan­de­lijk­se kos­ten blij­ven beperkt tot de data­ver­bin­ding en het dashboard.

Hier­bij is inbegrepen:

 • Tele­me­tri­sche meetapparatuur
 • Ver­bin­ding via LoRa­WAN van KPN
 • Dash­board met bevei­lig­de opslag van metingen

Opti­o­neel:

Deze prijs is exclu­sief instal­la­tie en ver­wij­de­ren van de appa­ra­tuur. Uiter­aard kun­nen we hier ook een offer­te voor aanbieden.

all-in meetnet

op aan­vraag

Vol­le­dig ont­zorgd inzicht in grond­wa­ter­stan­den. Met ons uit­ge­brei­de part­ner­net­werk aan inge­ni­eurs, veld­wer­kers en hydro­lo­gen kun­nen wij u een com­pleet meet­net ople­ve­ren van­af 0.

Dien­sten die wij aan­bie­den, bui­ten de hier­voor genoem­de, zijn onder andere:

 • Meet­ne­t­ont­werp
 • Rea­li­sa­tie van een nieuw meetnet
 • Reno­va­tie van een bestaand meetnet
 • Peri­o­diek onderhoud
 • Data ont­slui­ten naar o.a. de Basis­re­gi­stra­tie Onder­grond (BRO)
 • Een inwo­ner-por­taal waar inwo­ners grond­wa­ter­stan­den in de buurt kun­nen inzien

Voor een greep uit de diver­si­teit aan pro­jec­ten die Blik al gere­a­li­seerd heeft ver­wij­zen wij u naar de pro­jec­ten-pagi­na.

Of een oplossing op maat…

Naast deze stan­daard­op­los­sin­gen kun­nen wij ook maat­werk leveren:

 • De data onslui­ten naar een por­taal of data­plat­for­men van derden;
 • Een dash­board in de stijl van uw gemeen­te, pro­vin­cie, water­schap of bedrijf;

On-site premium support

Pre­mi­um on-site sup­port is de naam van onze pro­ac­tie­ve sto­rings­dienst, zodat u geen omkij­ken meer heeft naar de appa­ra­tuur zelf:

 • Fabrieks­ga­ran­tie wordt ver­lengd zolang als het pre­mi­um-sup­port-abon­ne­ment loopt
 • Wij moni­to­ren op pro­ble­men in het veld, kos­te­loos* opge­lost bin­nen 10 werk­da­gen zon­der uw tussenkomst

Op aan­vraag kan de moni­to­ring wor­den uit­ge­breid en/of de res­pons­tijd wor­den aan­ge­past aan uw wensen.

* indien ver­oor­zaakt door pro­ble­men die onder fabrieks­ga­ran­tie vallen

Standaard inbegrepen

24/7 real-time inzicht

Alle metin­gen wor­den direct via LoRa­WAN van KPN naar onze bevei­lig­de cloud-omge­ving gestuurd, waar u ze met­een kunt inzien. Het is daar­om niet meer nodig om naar de meet­put toe te gaan om metin­gen uit te lezen.

Veelzijdig dashboard

Het Blik dash­board biedt een sim­pel en hel­der over­zicht van alle geme­ten waar­den. Van­af het dash­board kan bij­voor­beeld naar Excel of CSV wor­den geëx­por­teerd, zodat u de data mak­ke­lijk kunt com­bi­ne­ren met uw eigen gege­vens en systemen. 

Robuuste apparatuur

Onze appa­ra­tuur is in eigen beheer van­af de grond af ont­wik­keld om robuust, onder­houds­arm en duur­zaam te zijn. De appa­ra­tuur is vol­le­dig IP-68 water­be­sten­dig*, heeft een bat­te­rij die 8 jaar mee­gaat bij een mee­tin­ter­val van 1 uur, en een in het veld ver­vang­ba­re bat­te­rij en peillood.

* Het peil­lood kan ein­de­loos onder water blij­ven. De zend­ap­pa­ra­tuur gega­ran­deerd tot 72 uur op 2 meter diepte.

Overal inzetbaar

Onze oplos­sing is in iede­re peil­buis in te zet­ten: Het digi­taal peil­lood kan tot 200 meter diep inge­han­gen wor­den, en de zend­ap­pa­ra­tuur is com­pact genoeg om zelfs in de aller­klein­ste straat­pot­jes te pas­sen. Voor ont­vangst in sta­len schut­ko­kers zijn exter­ne anten­nes beschikbaar.

Gebouwd voor watermanagement

Ons dash­board is van de grond af aan door Blik ont­wor­pen en gebouwd. Daar­door is het com­pleet toe­ge­spitst op het een­vou­dig en hel­der moni­to­ren van grond­wa­ter. We staan altijd open voor feed­back en den­ken graag met u mee over hoe het dash­board u zo goed moge­lijk kan onder­steu­nen in uw taken.

Mist u iets in het dash­board? Door­dat ons dash­board in eigen beheer ont­wik­keld wordt, beho­ren maat­werk-aan­pas­sin­gen en ‑toe­voe­gin­gen altijd tot de mogelijkheden.

Helder inzicht

Zie alle infor­ma­tie die de node ver­za­melt (water­stand, baro­me­tri­sche infor­ma­tie, neer­slag­ge­ge­vens) in 1 oogopslag 

/

Integratie met andere systemen

Door mid­del van een open REST-API kan dezelf­de data die via het Blik dash­board te bena­de­ren is, ook auto­ma­tisch opge­vraagd wor­den door ande­re sys­te­men. Daar­mee kunt u zelf kop­pe­lin­gen (laten) bou­wen naar ande­re systemen.

We heb­ben ook bestaan­de kop­pe­lin­gen met diver­se veel­ge­bruik­te sys­te­men. Heb­ben we nog geen kop­pe­ling met een sys­teem dat u gebruikt? Die bou­wen we graag voor u.

MacBook met het Blik dashboard open.

Veelgestelde vragen

Hoe ziet een meetinstallatie eruit?

Een Blik meet­in­stal­la­tie bestaat uit drie onderdelen:
 1. een digi­taal peil­lood (druk­op­ne­mer)
 2. de “node” met vas­te anten­ne: hier zit alle intel­li­gen­tie, opslag en zend­ap­pa­ra­tuur in
 3. een los ver­vang­ba­re batterij

Alles bij elkaar dus­da­nig com­pact dat het zelfs in het klein­ste straat­pot­je past.

Wat wordt er precies gemeten?

Ter plek­ke wor­den 3 zaken voort­du­rend auto­ma­tisch geme­ten en via LoRa­WAN™ doorgestuurd:

 1. De door het peil­lood geme­ten waterdruk
 2. De loka­le luchtdruk
 3. De loka­le luchttemperatuur

Met deze gege­vens, plus de inme­tin­gen ten tij­de van instal­la­tie, is de water­stand met gro­te nauw­keu­rig­heid te bepalen.

Op aan­vraag kan ook een sen­sor gele­verd wor­den die ook de water­tem­pe­ra­tuur meet.

Hoe lang gaan de batterijen mee?

De bat­te­rij heeft genoeg capa­ci­teit om mini­maal 8 jaar te kun­nen meten, uit­gaan­de van 24x meten en zen­den per dag. Afhan­ke­lijk van de dek­king van het LoRa­WAN-net­werk ter plaat­se kan de levens­duur in prak­tijk sig­ni­fi­cant lan­ger zijn.

Indien gewenst kan bij hoge­re meet­fre­quen­ties, door het inzet­ten van een bat­te­rij met meer capa­ci­teit, dezelf­de levens­duur behaald wor­den tegen meerprijs.

Bij all-in lea­se, of pre­mi­um sup­port, moni­tort Blik de staat van de bat­te­rij voor u, en wordt deze op tijd ver­van­gen indien nodig.

Hoe krijg ik toegang tot de data?

Via het Blik Sen­sing dash­board zijn per meet­lo­ca­tie alle gege­vens in te zien. Hier kun­nen meet­lo­ca­ties met elkaar wor­den ver­ge­le­ken, en de gege­vens te down­lo­a­den naar Excel of CSV formaat. 

Werkt u lie­ver in een ander sys­teem? Wij heb­ben diver­se inte­gra­ties met sys­te­men van der­den. Er is een REST-API beschik­baar voor een snel­le kop­pe­ling met uw sys­teem. Maat­werk-inte­gra­ties beho­ren ook tot de mogelijkheden.

Wat betekent ‘modulair’?

Onze appa­ra­tuur is ont­wik­keld om mak­ke­lijk en snel onder­hou­den te wor­den. Door de bat­te­rij en het digi­taal peil­lood apart aan te slui­ten is het moge­lijk deze onder­de­len snel en effi­ci­ënt te ver­van­gen. Dit ver­hoogt de effec­tie­ve beschik­baar­heid. Daar­naast zorgt deze aan­pak ervoor dat de appa­ra­tuur te instal­le­ren is in uit­een­lo­pen­de omge­vin­gen, van straat­pot­ten tot fysiek bevei­lig­de peilbuizen.

Wat heb ik nodig om de apparatuur te installeren?

Een geïn­stal­leer­de peil­buis. Ver­der is er geen infra­struc­tuur nodig – er hoe­ven dus geen kabels wor­den getrok­ken voor stroom of data. Ook indien er nog een peil­buis geïn­stal­leerd moet wor­den hel­pen wij u graag ver­der. In de afwer­king kunt u kie­zen voor straat­pot­ten of fysiek bevei­lig­de schutkokers.

Voor ope­ra­ti­o­ne­le lea­se is de eis dat de straat­pot of schut­ko­ker afsluit­baar is (bij­voor­beeld met anti-dief­stal bout of hangslot).

Technische informatie

Specificaties

Afme­tin­gen node 50 x 40 x 25 mm
Leng­te digi­taal peillood 100 mm inclu­sief beschermdop
Dia­me­ter digi­taal peillood 19 mm
Kabel­leng­te Tot 200 meter
Meet­tech­niek Druk­op­ne­mer
Typi­sche nauw­keu­rig­heid peilmeting 0.4 cm
Tem­pe­ra­tuur­be­reik -20 … +80 °C
Com­mu­ni­ca­tie LoRa­WAN
Levens­duur batterij 8 jaar (bij 24x meten en zen­den per dag)

Toepassingen

 • NLan­ge­ter­mijn grondwaterniveau-monitoring
 • NGrond­wa­ter­ni­veau-pro­jec­ten
 • NAuto­ma­ti­se­ring grondwatertoezicht
 • NWater­win­ge­bie­den, afwa­te­rings­ge­bie­den en stroomgebieden
 • NStro­min­gen en water­len­zen in kaart brengen
 • NStorm­vloed­af­wa­te­ring monitoren
Schematische weergave van een Blik node in een straatpot

Efficiënt en helder

Doel­ge­richt en gestroom­lijnd om een hel­de­re blik op het grond­wa­ter te ver­schaf­fen. Al bin­nen 1 uur na instal­la­tie zijn de eer­ste metin­gen te bestu­de­ren* en de node vergt geen onder­houd. De hele keten bestaat uit 1 gein­te­greer­de sensor/telemetrie oplos­sing zodat geld en tijd bespaard kan worden.

*afhan­ke­lijk van de meetfrequentie

Simpel en robuust

Onze node is sim­pel in gebruik, robuust gebouwd en kan tot wel 8 jaar* op een set bat­te­rij­en wer­ken. De node zelf wordt boven in een peil­buis geplaatst en het digi­ta­le peil­lood gaat de peil­buis in. De leng­te van de kabel is voor­af op te geven zodat hij altijd per­fect past. Ver­der is er geen infra­struc­tuur nodig – de metin­gen komen bin­nen op het Blik dash­board via het LoRa-net­werk van KPN.

*afhan­ke­lijk van de meetfrequentie